صفحه اصلی

اهم فعاليتهای شرکت عبارتند از:

طراحی وساخت باسکول های کاميون کش وتريلی کش
طراحی وساخت باسکول قطارکش استاتيک و ديناميک
طراحی وساخت انواع کيسه پر کنValve bag, gross,Net
طراحی و ساخت توزين نوار نقاله
طراحی و ساخت  توزين مخازن

طراحی و ساخت ترازوهای صنعتی
طراحی و ساخت سيستم های توزينMixing , batching
ارائه انواع لودسل و نمايشگراروپایی با هولوگرام استاندارد ايران
طراحی سيستم های توزين خاص بر اساس سفارش مشتری


باسکول کاميون کش و تريلی کش باسکول قطارکش استاتيک و ديناميک
کيسه پر کنValve bag, gross,Net توزين نوار نقاله
توزين مخازن ترازوهای صنعتی